Brovkin, Vladimir. Fragmentation of Authority and Privatization of the State: From Gorbachev to Yeltsin (Demokratizatsiya, Vol. 6, No. 3, pp. 504-517, Summer 1998).