Makarychev, Andrey (ed). Regionalnyye struktury oborony i bezopastnosti: Korruptsionyye i antikorruptsionyye praktiki.